چگونه فرهنگ شرکت را در دوران قرنطینه حفظ کنیم؟

در شرایطی که کارمندان شرکت ها ناچار به فعالیت غیرحضوری هستند، داشتن الگوهای بنیادی با عنوان فرهنگ شرکت به همکاری بهتر اعضا کمک می کند.