از یک سیستم حضور غیاب چه انتظاراتی دارید؟

سیستم HR یا منابع انسانی و نرم افزارهای ردیابی زمان از جمله‌ی سیستم‌هایی هستند که برای مدیریت کارکنان و …