آموزش گام به گام اپلیکیشن تایمزی

تعریف دستگاه ها

تعریف لوکیشن

ابتدا باید بر روی نقشه محل کار را انتخاب نموده، سپس اطلاعات مربوط به آن را تکمیل نمایید.

با انتخاب ثبت عکس الزامی، کارمندان باید هنگام ثبت تردد از خود عکس سلفی بگیرند.

شعاع محدوده مورد نظر برای ثبت تردد را تعیین نمایید. این شعاع از 30 متر تا 150 متر قابل تغییر است.

پس از تعریف لوکیشن، می توانید کاربرانی که قبلا تعریف شده اند را به این لوکیشن تخصیص دهید.

لوکیشن
لوکیشن